Live Chat Software by Kayako
سولات متداول
 

در صورت درج دستور nohup پیش از هر دستوری ، فرایند تقاضا شده در بک گراند انجام شده و در صورت خروج از putty دستور کماکان اجرا خواهد شد.
nohup scp -r root@SERVER_IP_ADDRESS:/home/ACCOUNT_NAME/public_html /home/LOCAL_DIRECTORY SERVER_IP_ADDRESS : آی پی سرور ACCOUNT_NAME : اکانت سرور مبدا LOCAL_DIRECTORY : محل مورد نظر جهت دریافت فایل ها در سرور مقصد پس از اجرای این دستور ، رم...
mysqldump -pPASSWORD -u USERNAME -h localhost DATABASE_NAME > EXPORT-FILE.sql در صورتی که با دسترسی ROOT به SSH متصل شدید میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید : mysqldump -u root -h localhost DATABASE_NAME > EXPORT-FILE.sql
مطالب محبوب 
 
مطالب تازه